Khoa Quản trị kinh doanh & Kinh tế hợp tác

22
08 2016
Chức năng - Nhiệm vụ Khoa Quản trị kinh doanh & Kinh tế hợp tác Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Khoa, Trung tâm Chuyên mục: Khoa Quản trị kinh doanh & Kinh tế hợp tác Ngày đăng

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH & KINH TẾ HỢP TÁC

LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: Th.S Nguyễn Thị Thanh Minh A

Phó trưởng khoa: Th.S Nguyễn Thị Thanh Minh B

I. Chức năng nhiệm vụ:

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KINH TẾ HỢP TÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201 

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Khoa Quản trị kinh doanh & Kinh tế hợp tác)

..................................................

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Khoa Quản trị kinh doanh và kinh tế hợp tác trực thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc các ngành và chuyên ngành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường.

II. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.

- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu ngành và chuyên ngành thuộc đơn vị.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị.

- Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

- Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Khoa Quản trị kinh doanh và Kinh tế hợp tác có 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng Khoa và giảng viên thuộc khoa.

- Trưởng khoa và phó khoa được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

 

 

Điều 4: Hoạt động của khoa theo nguyên tắc

- Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của khoa và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của khoa trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng khoa được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng khoa, giáo viên trong khoa được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của khoa thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Khoa Quản trị kinh doanh và kinh tế hợp tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

- Trưởng khoa Quản trị kinh doanh và Kinh tế hợp tác và các trưởng phòng, khoa, ban, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

II. Tổ chức bộ máy:

STT

HỌ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thanh Minh A

Thạc sĩ Kinh tế

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Thị Thanh Minh B

Thạc sĩ QTKD

Phó khoa

 

3

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ Kinh tế

Tổ trưởng bộ môn

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Thạc sĩ QTKD

Giảng viên

 

5

Nguyễn Thị Hà

Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên

 

6

Dương Thị Quỳnh Lan

Thạc sĩ QTKD

Giảng viên

 

7

Phạm Thị Chinh

Thạc sĩ QTKD

Giảng viên

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Thạc sĩ QTKD

Giảng viên

 

9

Lê Thị Anh Trâm

Thạc sĩ QTKD

Giảng viên

 

10

Nguyễn Thị Vân Thành

Thạc sĩ QTKD

Giảng viên

 

 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Tầng 2 - Tòa nhà 3 tầng - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương; Điện thoại: 04.36784884.