31
05 2019
Chức năng nhiệm vụ Ban tuyển sinh& TVGTVL Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Các phòng ban Chuyên mục: Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm Ngày đăng

BAN TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYỂN SINH

VÀ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, về việc

 thành lập Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm là đơn vị chức năng trực thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo trong nhà trường; Thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên; là đầu mối liên kết, phối hợp với nhà tuyển dụng, nắm bắt tình hình kết quả của học sinh – sinh viên sau khi ra trường.

II. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp tuyển sinh nhằm đạt kết quả cao.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyên truyền, quản bá về tuyển sinh phù hợp với tình hình chung và điều kiện cụ thể từng năm của nhà trường..

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi, tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo đúng quy định về công tác tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hành chính, dự kiến điểm chuẩn trình Hội đồng tuyển sinh xét duyệt, lưu trữ hồ sơ đảm bảo an toàn, dễ dàng tra cứu.

- Liên hệ với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố tuyển sinh đào tạo  theo địa chỉ cho cán bộ đang công tác trong nhành Hợp tác xã.

- Chủ động liên kết với các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm đào tạo, giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông tuyên truyền phối hợp liên kết công tác tuyển sinh.

- Làm các báo cáo về công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan có thẩm quyền.

- Làm Thường trực Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị tuyển sinh hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất phương hướng biện pháp tuyển sinh cho năm tiếp theo.

2.2.  Công tác tư vấn giới thiệu việc làm

- Giới thiệu tư vấn giúp người học đến trường xác định ngành, nghề học tập phù hợp với điều kiện khả năng người học.

- Liên hệ với nhà tuyển dụng, nắm bắt nhu cầu để giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên.

- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động nắm bắt số học sinh – sinh viên sau khi ra trường có việc làm thông qua đó lấy ý kiến thăm dò về công tác đào tạo của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.      

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm có 01 trưởng ban, có 02 phó trưởng ban chuyên trách, các phó trưởng ban kiêm nhiệm và số lượng chuyên viên chuyên trách theo đề nghị của trưởng ban.

- Trưởng ban và phó trưởng ban được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

- Trong những trường hợp cần thiết Ban có thể huy động cán bộ - giảng viên nhà trường tham gia hoạt động của Ban.

Điều 4: Hoạt động của khoa theo nguyên tắc

- Trưởng ban có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của Ban và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của Ban trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng ban được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng ban, cán bộ và viên chức trong Ban được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Ban Tuyển sinh có trách nhiệm xây dựng phương án hoạt động và cơ chế tài chính trình Hiệu trưởng duyệt để thực hiện.

* Phối hợp:

Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

- Trưởng Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm và các trưởng phòng, khoa, trung tâm trong Nhà trường có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

* TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Trưởng ban - Trần Hồng Hà - Thạc sỹ

2. Chuyên viên - Nguyễn Thị Hương Thơm - CN

3. Chuyên viên - Dương Thị Lương - CN