31
05 2019
Chức năng nhiệm vụ Trung tâm BD& ĐTTT Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Khoa, Trung tâm Chuyên mục: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến Ngày đăng

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến)

Chương I

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 1: Quy định chung

          Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương. Trung tâm có nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế tổ chức hoạt động này và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng - Nhiệm vụ.

1- Chức năng:

          - Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, xã viên Hợp tác xã (HTX) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

          - Đầu mối tổ chức công tác đào tạo trực tuyến của Nhà trường.

2- Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Bồi dưỡng:

          - Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cho cán bộ, xã viên HTX.

          - Lập kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị cơ sở vật chất, liên hệ giáo viên.

          - Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về HTX và các kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ, xã viên HTX.

          - Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý, tay nghề kỹ thuật cho các cán bộ, xã viên HTX và những người có nhu cầu.

2.2. Công tác đào tạo trực tuyến.

          - Tổ chức chuẩn bị tư liệu, tài liệu, thiết bị cho triển khai đào tạo trực tuyến (elearning) theo quy định.

          - Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa.

          - Hợp tác liên kết các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước, nghiên cứu ứng dụng triển khai chương trình đào tạo trực tuyến.

          - Là đầu mối tổ chức đào tạo trực tuyến và phối hợp với các khoa, phòng liên quan trong công tác đào tạo trực tuyến.

Chương II

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

          - Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến gồm  01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và cán bộ, viên chức, số lượng cụ thể do Giám đốc đề xuất và Hiệu trưởng quyết định.

          - Giám đốc, Phó Giám đốc được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

          - Giám đốc có trách nhiệm:

 + Tổ chức, điều hành hoạt động chung công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của Trung tâm trước Ban Giám hiệu Nhà trường.

+ Quản lý tài chính, cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy chế tài chính được Hiệu trưởng phê duyệt.

          - Phó Giám đốc giúp việc cho giám đốc và  được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của giám đốc. Phó Giám đốc thay mặt giám đốc điều hành công việc chung khi được giám đốc ủy quyền.

- Cán bộ, viên chức trong Trung tâm được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

Điều 4: Hoạt động của Trung tâm theo nguyên tắc.

          - Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm thực hiện theo quy định chung của nhà nước, các quy chế, quy định của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

          - Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Đào tạo trực tuyến có trách nhiệm xây dựng phương án hoạt động và cơ chế tài chính trình Hiệu trưởng duyệt để thực hiện.

          - Căn cứ vào nhiệm vụ được Nhà trường giao, Trung tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định hiện hành.

          - Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ trên cơ sở phương án đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5: Tổ chức thực hiện.

          - Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2015.

          - Giám đốc trung tâm và các trưởng phòng, khoa, ban, trung tâm trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

          - Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này, căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng quyết định.

* TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Phó giám đốc - Bùi Thị Hoa - Thạc sỹ

2. Chuyên viên - Phạm Thị Kim Dung - CN

3. Chuyên Viên - Lê Văn Đồng - CN