11
09 2019

Nhằm nâng cao hiệu quả của Website nhà trường, ngày 01 tháng 08 năm 2019 ban biên tập web xây dựng, Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương :

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tình hình hoạt động của ngành giáo dục, Liên minh HTX trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về giáo dục và đào tạo

- Các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của học viên và của cán bộ, viên chức, nhà giáo; công khai các qui trình, qui chế hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm, Cơ sở; công khai các quy trình, thủ tục liên quan đến học sinh, sinh viên;

- Cung cấp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; kế hoạch mở lớp, kế hoạch học tập môn học; kế hoạch viết khoá luận tốt nghiệp; kế hoạch đi nghiên cứu thực tế (nếu có) của các lớp trong hệ thống đào tạo của Nhà trường;

..............................................

Chi tiết nội dung tải tại đây:

Ban biên tập