Phòng Quản lý Đào tạo

16
08 2016

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

 thành lập Phòng Quản lý Đào tạo)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Quản lý đào tạo là phòng chức năng thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện các mặt công tác đào tạo; công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác Thanh tra giáo dục.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý các bậc và hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

* Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược và đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ, các bậc cao đẳng, trung cấp, liên thông hệ chính quy và vừa làm vừa học.

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất phương hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Đầu mối xây dựng và triển khai quản lý học chế tín chỉ cho hệ chính quy

- Phối hợp với phòng Công tác HSSV để thực hiện việc xét chuyển khóa, chuyển hệ, thôi học, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập.

- Phối hợp với các đơn vị khác, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp của tất cả các hệ đào tạo, bao gồm các hoạt động tổ chức thi, chấm thi và lưu trữ bài thi; là thường trực hội đồng thi tốt nghiệp trong các kỳ thi tốt nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi học kỳ, hết môn, học phần.

- Đề xuất cơ chế phối hợp liên kết với các địa phương và các cơ sở liên kết đào tạo trong nước nhằm tạo điều kiện khuyến khích phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác. Là đầu mối giới thiệu, mở rộng các chuyên ngành ở các bậc, các ngành đào tạo. Phối hợp với các trung tâm liên kết đào tạo tại các địa phương để quản lý công tác giảng dạy và học tập tại địa phương liên kết mở lớp.

- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán lập các hợp đồng đào tạo với các địa phương, tổ chức theo dõi và thanh lý hợp đồng đào tạo.

- Quản lý và thực hiện tiến độ kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học cho các bậc, hệ đào tạo. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả các phòng học và giảng đường.

- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định hiện hành về đào tạo hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

- Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên các bậc, hệ đào tạo. Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các khoa, bộ môn và giảng viên trong trường. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của học sinh, sinh viên và danh sách học sinh, sinh viên theo quy định. Quản lý và in ấn văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ và quy định của trường.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

          - Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Trường.

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; liên kết với các trường cao đẳng, đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho tất cả các đơn vị đào tạo trong toàn trường.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và các đơn vị liên quan của Trường.

- Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Trường.

- Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của Nhà trường tổ chức.

- Chỉ đạo cập nhật thường xuyên ngân hàng đề thi.

- Quản lý và bảo mật ngân hàng câu hỏi tất cả các ngành học, bậc học cho các cơ sở đào tạo trong toàn trường.

- Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi và kết quả các thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ của Nhà trường tổ chức.

- Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan.

- Là đầu mối tổng hợp thực hiện công tác thanh tra giáo dục trong Trường.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra các mặt hoạt động của Nhà trường.

- Hướng dẫn các văn bản về thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các phòng, khoa trong Trường.

- Tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra theo quy định của Bộ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh, sinh viên và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của trường.

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Phòng Quản lý đào tạo có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và cán bộ - viên chức thuộc phòng.

- Trưởng phòng và phó phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc

- Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng phòng, cán bộ và viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của phòng Quản lý đào tạo thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Phòng Quản lý đào tạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

- Trưởng phòng Quản lý đào tạo và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

*) Tổ chức bộ máy: 

Số lượng cán bộ: 04

1. Phó trưởng phòng - Lê Thị Hồng Hạnh - Trình độ: Thạc sỹ

2. Dương Mạnh Hà - Trình độ: Cử nhân

4. Đỗ Hải Quỳnh - Trình độ: Thạc sỹ

5. Đào Thị Trang - Trình độ: Cử nhân

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo - Khu hiệu bộ - Tòa nhà 7 tầng; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương - Dương Xá - Gia Lâm - Hà nội; Điện thoại: 024.36789208