Phòng Bảo vệ

10
04 2013

PHÒNG BẢO VỆ & QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG BẢO VỆ & QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Phòng Bảo vệ và Quản lý Ký túc xá)

Chương I

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Bảo vệ và Quản lý Ký túc xá là phòng chức năng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao theo quy chế tổ chức và hoạt động này và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ và quản lý Ký túc xá trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng – Nhiệm vụ.

1- Chức năng:

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác xây dựng, tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn trật tự, an toàn nhà trường, triển khai yêu cầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan công an có thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ biện pháp công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn nhà trường.

- Tổ chức quản lý Ký túc xá, bố trí phòng ở Ký túc xá cho học sinh – sinh viên nội trú.

- Là đầu mối tổng hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan; bảo vệ tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2- Nhiệm vụ:

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của lực lượng công an để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ nhà trường, kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng biện pháp xử lý.

- Trực tiếp kiểm soát người ra, vào trường, khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự và an toàn nhà trường và của cán bộ - giảng viên phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của tập thể, cá nhân, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

- Thực hiện các quy định công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.

- Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhà trường, xây dựng nhà trường an toàn.

- Phối hợp với công an xã, đồn công an Phú Thụy nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nhà trường, đề xuất với Hiệu trưởng xây dựng nội quy bảo vệ, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong nhà trường.

- Thực hiện các quy định về quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại (nếu có).

- Phối hợp với các tổ chức quần chúng trong nhà trường tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ - giảng viên – học sinh – sinh viên, hướng dẫn các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ của trường. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên trường.

- Quản lý nhà ở Ký túc xá và cơ sở vật chất trang bị trong Ký túc xá.

+ Tổ chức đăng ký, bố trí phòng ở Ký túc xá cho học sinh – sinh viên.

+ Kiểm tra đôn đốc học sinh – sinh viên chấp hành nội quy – nội vụ - vệ sinh trong Ký túc xá.

+ Phối hợp đôn đốc học sinh – sinh viên nội trú đóng góp các khoản tiền theo quy định của nhà trường.

+ Tổ chức việc đăng ký tạm trú cho học sinh – sinh viên nội trú Ký túc xá.

+ Phối hợp với phòng Quản trị đề xuất việc sửa chữa, mua sắm tài sản nhà ở Ký túc xá.

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh – sinh viên nội trú Ký túc xá để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ kịp thời.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3- Quyền hạn:

          - Kiểm tra đôn đốc các bộ phận, đơn vị và cán bộ - giảng viên – học sinh – sinh viên trong trường thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và nội quy bảo vệ nhà trường.

          - Trong khi làm nhiệm vụ được kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, phương tiện ra, vào trường nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy nhà trường.

          - Tiến hành xác minh các vụ việc xảy ra trong nhà trường theo thẩm quyền được Hiệu trưởng giao hoặc yêu cầu của cơ quan công an có thẩm quyền.

          - Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ và phải báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

          - Lập biên bản các trường hợp học sinh – sinh viên vi phạm nội quy Ký túc xá và đề xuất Ban giám hiệu trục xuất khỏi Ký túc xá các trường hợp học sinh – sinh viên nhiều lần vi phạm nội quy Ký túc xá làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của học sinh – sinh viên nội trú.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

          - Phòng Bảo vệ và Quản lý Ký túc xá có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, cán bộ - viên chức, lao động hợp đồng thuộc phòng.

          - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc.

          - Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

          - Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của Trưởng phòng, cán bộ viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

          - Tổ chức hoạt động của Phòng Bảo vệ và Quản lý Ký túc xá thực hiện theo quy định chung của nhà nước, các quy chế, quy định của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

          - Phòng Bảo vệ và Quản lý Ký túc xá có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường và các đơn vị hữu quan có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5: Hiệu lực thực hiện.

          - Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

          - Trưởng Phòng Bảo vệ và Quản lý Ký túc xá và các trưởng phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

          - Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này, căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng quyết định.

* TỔ CHỨC BỘ MÁY

Số lượng cán bộ 04 người

1. Trưởng phòng - Ngô Hải Cường

2. Phó trưởng phòng - Nguyễn Minh Cương

3. Chuyên viên - Tô Văn Hiện 

4. Chuyên viên - Phạm Thị Hòa