27
05 2013
CHUẨN ĐẦU RA HỆ CAO ĐẲNG Viết bởi Khảo thí & KĐCL
Chuyên mục: Chuẩn đầu ra Ngày đăng

   LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Số: 373  /QĐ-CĐKTKTTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Hà Nội, ngày  05 tháng 9  năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

V/v. Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

          - Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lâp Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật trung ương;

          - Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng;

          - Căn cứ Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc Quy định Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

          - Căn cứ Thông tư số 41, 44, 45, 46/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng12 năm 2018 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành, nghề...

          - Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-CĐKTKTTW ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương;

- Căn cứ Kết quả xây dựng, chuyển đổi và nghiệm thu các Chương trình  đào tạo theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Hội đồng nghiệm thu Chương trình đào tạo của Nhà trtường;

- Xét đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1: Ban hành Chuẩn đầu ra của 06 Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy, 04 Chương trình đào tạo trung cấp chính quy của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương như sau:

Số TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Hệ đào tạo

1

Quản trị kinh doanh

6340404

Cao đẳng

2

Tài chính – Ngân hàng

6340202

Cao đẳng

3

Kế toán

6340301

Cao đẳng

4

Công nghệ thông tin

6480201

Cao đẳng

5

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử

6510303

Cao đẳng

6

Công nghệ may

6540204

Cao đẳng

7

Kế toán doanh nghiệp

5340302

Trung cấp

8

Tin học ứng dụng

5480205

Trung cấp

9

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

Trung cấp

10

Công nghệ may & Thời trang

5540204

Trung cấp

 

(Kèm theo nội dung Chuẩn đầu ra của các ngành)

          Điều 2: Chuẩn đầu ra của các ngành, nghề các hệ đào tạo quy định về các yêu cầu đối với người học phải đạt được khi tốt nghiệp, bao gồm: nội dung kiến thức; kỹ năng; thái độ; vị trí việc làm mà người học có thể đảm nhiệm; khả năng học tập nâng cao trình độ và các yêu cầu đặc thù khác của từng ngành đào tạo. Chuẩn đầu ra là bản cam kết của Nhà trường trước xã hội và là cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chương trình đào tạo các ngành, nghề; cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong quá trình đào tạo.

          Điều 3: Chuẩn đầu ra của 06 Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy, 04 Chương trình đào tạo trung cấp chính quy tại Điều 1được công bố công khai tới các bộ phận trong Nhà trường và trên website: http//netc-vca.edu.vn

         Điều 4:  Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Các ông (bà) Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Tổ chức - Hành chính, các trưởng khoa, trung tâmvà các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

  Nơi nhận:                                                                         

      - ĐU, BGH (để b/c);

      - Như­ điều 3;

      - L­ưu VT, QLĐT

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

NGUYỄN DANH HÙNG

 

Nội dung chi tiết từng ngành xem tại đây:

- Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành Điện công nghiệp

- Ngành Kế toán doanh nghiệp

- Ngành Công nghệ may

- Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành Tài chính ngân hàng