Phòng Tổ chức Hành chính

17
06 2013

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201 

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Phòng Tổ chức – Hành chính)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chức năng thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng về công tác: tổ chức và cán bộ, hành chính - tổng hợp; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua – khen thưởng, công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân.

* Nhiệm vụ

- Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

- Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong trường.
- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường.
- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển nhà trường trong từng giai đoạn.

- Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng và theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của cán bộ, viên chức trong nhà trường

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng ngạch công chức; nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người;

- Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, viên chức thôi việc, chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm. Phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm.

- Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ viên chức, thi đua, khen thưởng của trường. Theo dõi chấm công; phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán xây dựng bảng lương hàng tháng.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục và quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu, tham quan, giao lưu ở nước ngoài. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách trong nước và nước ngoài đến công tác với trường; đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.

- Tổng hợp chương trình công tác; lập các báo cáo biểu và báo cáo thống kê; làm lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.

- Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong trường theo chức năng nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; trực tiếp tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc. Mọi loại văn bản do Ban Giám hiệu ký đều phải được Trưởng hoặc Phó trưởng phòng rà soát, xem xét rồi ký tắt vào văn bản trước khi trình ký. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của trường, tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô đưa đón cán bộ - viên chức phục vụ công tác của nhà trường.

- Quản lý phòng khách, bố trí chỗ nghỉ cho khách đến giao dịch công tác với nhà trường có nhu cầu cần ở lại qua đêm.

- In ấn các loại tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý hành chính của nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Phòng Hành chính - Tổ chức có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và cán bộ - viên chức thuộc phòng.

- Trưởng phòng và phó phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc

- Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng phòng, cán bộ và viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

- Trưởng phòng  Tổ chức - Hành chính và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

* Tổ chức bộ máy:

Số lượng cán bộ: 02

1. Trưởng phòng -   Nguyễn Văn Xuân            - Trình độ: Thạc sỹ 

2. Phó trưởng phòng -  Dương Thị Ngân        - Trình độ: Thạc sỹ