Phòng Quản trị

27
08 2013

PHÒNG QUẢN TRỊ

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201 

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Phòng Quản trị)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Quản trị là phòng chức năng thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị…) của trường; công tác mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

* Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.
- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước cho các cơ sở của trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung phòng học đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập.

- Thường trực các hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và bảo dưỡng trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng; công tác kiểm kê, thanh lý tài sản. Phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính trong công tác phòng chống cháy nổ, bảo hộ an toàn lao động.

- Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường; mở, đóng cửa phòng lớp học, hội trường; bố trí trang thiết bị giảng dạy: (âm thanh, chiếu sáng, quạt...) phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên - học sinh.

- Lập kế hoạch và là đầu mối mua sắm, cấp phát các loại vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập của trường.

- Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các cơ sở thuộc trường
- Tổ chức chăm sóc cây xanh trong khuôn viên các cơ sở của trường.

- Là đầu mối chủ trì, phối hợp tổ chức công tác vệ sinh môi trường cho toàn trường

- Quản lý các cơ sở dịch vụ của nhà trường

- Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê theo quy định.
- Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ hoạt động hội họp của nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được nhà trường giao.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Phòng Quản trị có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và cán bộ - viên chức thuộc phòng.

- Trưởng phòng và phó phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc

- Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng phòng, cán bộ và viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của phòng Quản trị thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Phòng Quản trị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

- Trưởng phòng Quản trị và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

* Tổ chức bộ máy:

1. Trưởng phòng: Bùi Văn Phúc - Trình độ: Thạc sỹ

2. Phó trưởng phòng: Bùi Đức Giang - Trình độ: Đại học

3. Chuyên viên: Nguyễn Thành Tuân - Trình độ: Đại học

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 toà Nhà 3 tầng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

Điện thoại: 04.36789474;   mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.